ANCHAROEN LEASING

Easy for your leasing

ประกันภัยรถมีกี่ประเภท

ประกันภัยรถมีกี่ประเภท
การประกันภัยรถยนต์ในบ้านเรานั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. การประกันภัยตามภาคบังคับของกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เราเรียกว่า พ.ร.บ. ประกันภัยบุคคลที่ 3 กฎหมายฉบับนี้ทำให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยตามที่กฎหมายระบุไว้ 
2.การทำประกันภัยรถยนต์อีกประเภทหนึ่งที่ทำตามความสมัครใจของเจ้าของรถ โดยการทำประกันภัยแบบนี้ตจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ

 • ประกันภัยประเภท 1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์ หรืออุปกรณติดประจำรถ รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ประกันภัยประเภท 3 บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น ส่วนตัวรถคันที่เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

การประกันภัย
 คือ การทำสัญญา ที่ผู้เอาประกันภัย โอนการเสี่ยงภัยของตน ไปยังผู้รับประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้รับประกันภัย เรียกว่า เบี้ยประกัน และเมื่อเกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับประกันก็จะจ่ายสินไหมทดแทน หรือเงินผู้เอาประกันภัย เป็นการทดแทนความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ

การประกันภัยรถยนต์ก็คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งได้แก่
 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อรถยนต์
 • ความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ไม่วาจะเป็นความบาดเจ็บทางร่างกาย และความเสียหายของทรัพย์สิน รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือลงจากรถยนต์ที่ได้ทำประกันเอาไว้ 

  คุ้มครองอย่างไร 

  การทำประกันภัยรถยนต์ กับบริษัทประกันภัย จะมีลักษณะของการคุ้มครองอยู่ 3 ประเภท
  1. ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หรือการคุ้มครองประเภท 3
  • การทำประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองต่อกรณีเหล่านี้
  • ความบาดเจ็บพร้อมมรณะของบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่ง
  2. ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความเสียหายหรือสูญหายต่อตัวรถยนต์จากภัยทุกชนิด ยกเว้นการชน หรือคว่ำ ประกันภัยแบบนี้คือการคุ้มครองประเภท 2 ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองต่อกรณีเหล่านี้
  • ความบาดเจ็บพร้อมมรณะของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่ง
  • ความเสียหาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันจากภัยทุกชนิด เช่น รถยนต์ถูกโจรกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย การกระทำมุ่งร้าย ไฟไหม้ ระเบิด และภัยจากธรรมชาติ ยกเว้น การชน หรอคว่ำ การลักทรัพย์โดยลูกจ้าง การลักทรัพย์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์
  3. ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความเสียหาย หรือสูญหายต่อตัวรถยนต์จากภัยทุกชนิด ได้แก่ การชนหรือคว่ำ การถูกโจรกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย การกระทำมุ่งร้าย ไฟไหม้ ระเบิด และภัยจากธรรมชาติ ยกเว้น การชน หรอคว่ำ การลักทรัพย์โดยลูกจ้าง การลักทรัพย์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์