ANCHAROEN LEASING

Easy for your leasing

การประกันภัย คืออะไร

การประกันภัย คือ การทำสัญญา ที่ผู้เอาประกันภัย โอนการเสี่ยงภัยของตน ไปยังผู้รับประกันภัย โดยที่ผู้เอาประกันจ่ายประโยชน์ตอบแทนให้ผู้รับประกันภัย เรียกว่า เบี้ยประกัน และเมื่อเกิดเหตุหรือภัยต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับประกันก็จะจ่ายสินไหมทดแทน หรือเงินผู้เอาประกันภัย เป็นการทดแทนความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยได้รับ

การประกันภัยรถยนต์ก็คือ การประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ ซึ่งได้แก่

 • ความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อรถยนต์
 • ความเสียหายที่รถยนต์ได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก ไม่วาจะเป็นความบาดเจ็บทางร่างกาย และความเสียหายของทรัพย์สิน รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถ หรือกำลังขึ้น หรือลงจากรถยนต์ที่ได้ทำประกันเอาไว้ 

  คุ้มครองอย่างไร 

  การทำประกันภัยรถยนต์ กับบริษัทประกันภัย จะมีลักษณะของการคุ้มครองอยู่ 3 ประเภท
  1. ความคุ้มครองความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก หรือการคุ้มครองประเภท 3
  • การทำประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองต่อกรณีเหล่านี้
  • ความบาดเจ็บพร้อมมรณะของบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่ง
  2. ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความเสียหายหรือสูญหายต่อตัวรถยนต์จากภัยทุกชนิด ยกเว้นการชน หรือคว่ำ ประกันภัยแบบนี้คือการคุ้มครองประเภท 2 ประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองต่อกรณีเหล่านี้
  • ความบาดเจ็บพร้อมมรณะของบุคคลภายนอก
  • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแพ่ง
  • ความเสียหาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ที่เอาประกันจากภัยทุกชนิด เช่น รถยนต์ถูกโจรกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย การกระทำมุ่งร้าย ไฟไหม้ ระเบิด และภัยจากธรรมชาติ ยกเว้น การชน หรอคว่ำ การลักทรัพย์โดยลูกจ้าง การลักทรัพย์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์
  3. ความคุ้มครองรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และความเสียหาย หรือสูญหายต่อตัวรถยนต์จากภัยทุกชนิด ได้แก่ การชนหรือคว่ำ การถูกโจรกรรม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อการร้าย การกระทำมุ่งร้าย ไฟไหม้ ระเบิด และภัยจากธรรมชาติ ยกเว้น การชน หรอคว่ำ การลักทรัพย์โดยลูกจ้าง การลักทรัพย์ส่วนควบ หรืออุปกรณ์ 

  ประกันภัยรถมีกี่ประเภท
  การประกันภัยรถยนต์ในบ้านเรานั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

  1. การประกันภัยตามภาคบังคับของกฎหมาย พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เราเรียกว่า พ.ร.บ. ประกันภัยบุคคลที่ 3 กฎหมายฉบับนี้ทำให้เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยตามที่กฎหมายระบุไว้ 
  2.การทำประกันภัยรถยนต์อีกประเภทหนึ่งที่ทำตามความสมัครใจของเจ้าของรถ โดยการทำประกันภัยแบบนี้ตจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ
  • ประกันภัยประเภท 1 บริษัทจะให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นตัวรถยนต์ หรืออุปกรณติดประจำรถ รวมถึงความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
  • ประกันภัยประเภท 3 บริษัทจะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น ส่วนตัวรถคันที่เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง


  กรณีที่ประกันมีสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบ 
   
 • เมื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือมี แต่ว่าใบอนุญาตหมดอายุเกิน 180 วัน หรือถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย
 • ผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเมาถึงขนาดไม่สามารถควบคุมรถยนต์ได้
 • ผู้ขับขี่มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เช่นขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง
 • ผู้ขับขี่ใช้รถนอกอาณาเขตที่คุ้มครอง
 • เมื่อผู้ขับขี่ใช้รถไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 • ผู้ขับขี่ใช้รถในการแข่งขัน หรือทดลองความทนทาน หรือความเร็วทางกำลัง
 • ผู้ขับขี่ใช้รถในการลากจูง หรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลางจูง หรือถูกผลักดันได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทด้วย
 • การใช้รถโดยบุคคลของอู่ เมื่อรถยนต์ได้ถูกส่งมอบให้อู่ทำการซ่อม เว้นแต่การซ่อมนั้น บริษัทเป็นผู้สั่ง หรือการยินยอม 

  ข้อควรระวัง

  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรถยนต์คันเอาประกันภัย เช่น เปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ เปลี่ยนหมายเลขทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ ที่ทำให้สภาพของรถยนต์เปลี่ยนลักษณะไป ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งบริษัทรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ไปตกลงยินยอมเสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด เลือกประกันภัยอย่างไรดี 
   
 • ความรับผิดชอบต่อความบาดเจ็บ เราไม่มีทางรู้ว่าหากเผอิญขับรถไปชนคนตาย เราจะรับผิดชอบถึงแค่ไหน จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องให้สูง ไม่ใช่ 5,000 บาท หรือ 10,000 บาทต่อคน เพราะว่าเงินจำนวนขนาดนี้เจ้าของรถสามารถรับผิดชอบเองได้
 • ความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องสูงไว้เหมือนกัน สมัยนี้รถยนต์ส่วนใหญ่จะมีราคาเกิน 500,000 บาทขึ้นไป
 • ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากไฟไหม้ หรือลักทรัพย์ ภัย 2 อย่างนี้จะทำให้รถยนต์เสียหายเต็มราคารถได้
 • ความเสียหายต่อรถยนต์เนื่องจากการชน ความคุ้มครองอันนี้เบี้ยประกันภัยค่อนข้างสูง หากเราขับเองและใช้ความระมัดระวัง เราจะประหยัดได้ โดยซื้อแบบที่เรายอมรับผิดส่วนแรกของความเสียหายเป็นเงินจำนวนหนึ่ง การประกันภัยแบบนี้ทำให้มีโอกาสได้รับส่วนลดสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายดีขึ้น